Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
30/QĐ-MGTCS31/01/2020MẪU GIÁO TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 Tải về
232 /BC-MNTCS25/09/2022MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHBÁO CÁO THÔNG TƯ 36 Tải về
231 /KH-MNTCS25/09/2022TRƯỜNG MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHKẾ HOẠCH CÔNG KHAI Tải về
25/09/2022MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHBIỂU MẪU CÔNG KHAI THÁNG 10 NĂM HỌC 2022-2023 Tải về
CB-GNP17/07/2017Trườngkế hoạch Tải về
15/QĐ-MNTCS15/02/2021MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 Tải về
10/QĐ=MGTCS06/01/2020MẪU GIÁO TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 Tải về
04/QĐ-MNTCS05/01/2022MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 Tải về